Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og SORT GRAFISK i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 

1 Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for SORT GRAFISK i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af SORT GRAFISK pr. mail. I

tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når SORT GRAFISK har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

 

2 Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.

2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1 Har bestilleren, ud over det i kontrakten aftalte, anmodet SORT GRAFISK om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk og andre ting, er SORT GRAFISK berettiget til at få dette arbejde betalt. Hvis ikke andet er aftalt, afregnes der til SORT GRAFISK’s gældende timepris.

2.2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er SORT GRAFISK berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er SORT GRAFISK berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er SORT GRAFISK berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet SORT GRAFISK, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

 

3 Levering

3.1 Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når SORT GRAFISK’s arbejde er færdigt.

3.2 Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har SORT GRAFISK ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden samt ret til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af SORT GRAFISK’s leverings-forpligtelser fordyres for SORT GRAFISK, er SORT GRAFISK dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skades-løsholde SORT GRAFISK ved betaling af den af SORT GRAFISK beregnede merpris.

3.3 Levering af oplysninger / materiale, der er nødvendige ved udførelsen af arbejdet, skal være SORT GRAFISK i hænde hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse - og senest to hverdage, før arbejdet påbegyndes.

                         

4 Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. løbende måned.

4.3 På SORT GRAFISK’s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er SORT GRAFISK forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er SORT GRAFISK berettiget til delvis fakturering.

5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 SORT GRAFISK’s skitser, layout, rentegning, tekstforslag mm. tilhører SORT GRAFISK og må ikke uden SORT GRAFISK’s godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad SORT GRAFISK har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, som f.eks. forarbejder, tegninger, fotos samt værktøj som f.eks. stanse- eller prægeforme er SORT GRAFISK’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det til vejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

6 Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han / hun samtidig med ordrens afgivelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

7 Mangler

7.1 SORT GRAFISK har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 SORT GRAFISK har ret til at over- eller underlevere på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end SORT GRAFISK, har SORT GRAFISK ret til at over- eller underlevere ud over 10 % af aftalt oplag.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre

manglen gældende. SORT GRAFISK er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter SORT GRAFISK ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

8 Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har SORT GRAFISK intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som SORT GRAFISK ikke er herre over, såsom Covid-19 og lignende pandemier, brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærind-kaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæg-gelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situationer.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance

er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til SORT GRAFISK’s forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter SORT GRAFISK ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, hvis årsagen hertil skyldes underleverandørens forsinkelse, jf. dog pkt. 9.1.

 

9 Produktansvar

9.1 SORT GRAFISK er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. SORT GRAFISK er kun ansvarlig

for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han / hun har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. SORT GRAFISK er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i / etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra SORT GRAFISK’s side er handlet med grov uagtsomhed. SORT GRAFISK hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at SORT GRAFISK i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for SORT GRAFISK’s ansvar, er bestilleren pligtig at holde SORT GRAFISK skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

  1. Krænkelse af immaterielle rettigheder

10.1 SORT GRAFISK har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning

eller andet, der kan være underkastet

tredjemands rettigheder. Pådrager SORT GRAFISK sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren SORT GRAFISK skadesløs for et sådant ansvar.

10.2 SORT GRAFISK har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er SORT GRAFISK’s, men fremskaffet med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, SORT GRAFISK har udført. SORT GRAFISK er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af SORT GRAFISK. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

11 Sygdom og anden fravær

Såfremt SORT GRAFISK bliver længere-varende syg eller af anden årsag uarbejds-dygtig, er SORT GRAFISK berettiget til at lade underleverandører varetage opgaven, såfremt ikke andet er aftalt ved indgåelse af aftalen.

12 Underleverandører

SORT GRAFISK er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

13 Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 

14 Købeloven

Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

En eventuel tvist vedrørende aftalens

fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes

for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

15 Kontraktens gyldighed

I tilfælde af, at én eller flere bestemmelser

måtte blive erklæret ugyldige, har dette

ikke betydning for kontraktens gyldighed, idet den / de pågældende bestemmelse(r) i så fald vil blive erstattet med et indhold med tilsvarende økonomisk ækvivalens for parterne.

 

16 Markedsføring via mail

16.1 Som kunde hos SORT GRAFISK kan din mail blive brugt i markedsføringsøjemed.

16.2 Din mailadresse vil ALDRIG blive videre-givet / solgt til trediepart. Du vil KUN modtage information fra SORT GRAFISK.

16.3 Du kan til enhver tid afmelde mailservice på www.sortgrafisk.dk eller

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

17 Persondata

Det er bestillerens ansvar, at oplysnings-pligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes hos SORT GRAFISK til produktion og efterfølgende opbevaring af en opgave hos SORT GRAFISK, er iagttaget.